Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] cong; [làm] vênh
  the damp wood began to warp
  gỗ ẩm bắt đầu vênh
  nắng nóng đã làm bìa sách cong lên
  [làm cho] lệch lạc, [làm cho] thiên lệch, [làm cho] sai lạc
  ý kiến suy xét của ông ta vì tư lợi mà sai lạc đi
  Danh từ
  sự lệch lạc, sự thiên lệch, sự sai lạc
  a warp in his character
  sự lệch lạc trong tính nết của nó
  Danh từ
  the warp
  (số ít)
  sợi dọc (dệt vải)

  * Các từ tương tự:
  warped