Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

war-baby /'wɔ:,beibi/  

  • Danh từ
    đứa con đẻ trong chiến tranh
    đứa con đẻ hoang (với bố là quân nhân)