Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

war memorial /'wɔ:məmɔ:riəl/  

  • đài liệt sĩ