Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

war bonnet /'wɔ:bɒnit/  

  • Danh từ
    mũ lông chim (của chiến binh một vài bộ lạc Bắc Mỹ)