Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wantonly /'wɒntənli/  /'wɔ:ntənli/

 • Phó từ
  [một cách] cố tình
  wantonly destructive
  tàn phá một cách cố tình
  [một cách] thất thường
  [một cách] um tùm