Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rao vặt (ở trên báo...)

    * Các từ tương tự:
    want ads