Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chuỗi vỏ sò (thổ dân Bắc Mỹ trước đây dùng làm tiền)