Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wall-to-wall /,wɔ:ltə'wɔ:l/  

 • Tính từ
  phủ toàn bộ sàn
  wall-to-wall carpeting
  sự trải thảm phủ toàn bộ sàn
  (khẩu ngữ) choán tối đa không gian thời gian; liên tục
  wall-to-wall advertising on TV
  quảng cáo liên tục trên truyền hình