Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    giầy dã ngoại (gót thấp)