Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đi ra ngoài (đi dạo)
    walking-out dress
    lễ phục (chủ yếu của gia nhân)