Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walking-dress /'wɔ:kiɳdes/  

  • Danh từ
    quần áo mặc đi phố