Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walking stick /'wɔ:kiŋstik/  

  • Danh từ
    (cách viết khác stick)
    cây gậy