Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walking papers /'wɔ:kiŋ ,peipəz/  

  • (Mỹ)
    sự cho thôi việc
    bị cho thôi việc