Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walkaway /'wɔ:kəwei/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    cuộc thi đấu thắng dễ dàng