Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walk-out /'wɔ:kaʊt/  

  • Danh từ
    sự bỏ (hội nghị…) ra về
    cuộc đình công bất ngờ