Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walk-on /,wɔ:k'ɒn/  

  • Tính từ
    phụ (vai trong vở kịch, không phải nói câu nào cả)
    a walk-on part
    vai phụ