Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waiting-room /'weitiŋrum/  

  • Danh từ
    phòng đợi