Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waiting-maid /'weitiɳmeid/  

  • danh từ
    người hầu gái; cô phục vụ