Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waiting-list /'weitiŋlist/  

  • Danh từ
    danh sách những người chờ đợi (xin việc, chờ được mổ ở bệnh viện…)