Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waiting game /'weitiŋgeim/  

  • trò chờ xem
    chính phủ chơi trò chờ xem với nghiệp đoàn đang đình công