Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ thắt lưng; chỗ eo lưng
  up to the waist
  đến thắt lưng
  vòng eo
  trousers with a 30 inch waist
  quần lưng rộng 30 insơ
  áo chẽn (dài đến thắt lưng)
  chỗ thắt lại, eo (của vật gì)
  a violin waist
  eo đàn vi-ô-lông
  phần eo tàu (tàu thủy)

  * Các từ tương tự:
  waist-deep, waist-high, waistband, waistcoat, waisted, waistline, -waisted