Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waggishly /'wægi∫li/  

  • Phó từ
    (cũ)
    [một cách] bông đùa