Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wage freeze /'weidʒfri:z/  

  • Danh từ
    sự hạn mức tiền lương