Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voting-paper /'voutiɳ,peipə/  

  • Danh từ
    lá phiếu