Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có quyền bầu cử
    không được phiếu nào