Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người ứng cử