Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vote of thanks /,vəʊtəv'θæŋks/  

  • tràng vỗ tay tán thành
    đề nghị một tràng vỗ tay tán thành