Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vote of censure /vəʊtəv'sen∫ə[r]/  

  • sự bỏ phiếu khiển trách