Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

volunteering /vɔlən'tiəriɳ/  

  • Danh từ
    chế độ quân tình nguyện
    sự tình nguyện tòng quân