Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluntaryism /'vɔləntəri(i)zm/  

  • Danh từ
    (tôn giáo) thuyết dân lập ((xem) voluntary)