Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluntary /'vɒləntri/  /'vɒlənteri/

 • Tính từ
  tự nguyện, tự ý
  voluntary actions
  hành động tự nguyện
  tình nguyện
  voluntary helpers
  những người giúp việc tình nguyện
  chủ động
  voluntary contraction of a muscle
  sự co cơ chủ động
  Danh từ
  (âm nhạc)
  bè diễn đơn (ở nhà thờ)

  * Các từ tương tự:
  Voluntary export restraint, Voluntary unemployment, Voluntary-exchange model, voluntaryism, voluntaryist