Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voice-box /'vɔisbɒks/  

  • Danh từ
    như larynx
    xem larynx