Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vocalize /'voukəlaiz/  

 • Ngoại động từ
  phát âm, đọc
  (ngôn ngữ học) nguyên âm hoá
  Nội động từ
  (âm nhạc) xướng nguyên âm

  * Các từ tương tự:
  vocalize, vocalise, vocalizer