Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (Ê-cốt) thức ăn; lương thực, thực phẩm