Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vituperation /vi,tju:pə'rei∫n/  /vaitu:pə'rei∫n/

  • Danh từ
    lời chỉ trích chua cay, lời xỉ vả