Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

viscosity /vi'skɒsəti/  

  • Danh từ
    tính nhớt, tính dính