Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  thực sự, thực tế (tuy không phải chính thức)
  ông phó giám đốc của chúng tôi là người thực sự lãnh đạo cơ sở kinh doanh
  một tình trạng chiến tranh thực sự tồn tại giữa hai quốc gia

  * Các từ tương tự:
  virtuality, virtually