Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virginals /'vɜ:dʒinəlz/  

  • Danh từ
    (số nhiều; âm nhạc, lịch sử)
    đàn via-gi-nan (nhạc khí của Anh ở thế kỷ 16,17)