Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vintager /'vintidʤə/  

  • Danh từ
    người hái nho