Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

villainously /'vilənəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] hung ác, [một cách] bất lương
    [một cách] cực kỳ xấu