Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    làng xóm (nói chung)