Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

villager /'vilidʒə[r]/  

  • Danh từ
    dân làng

    * Các từ tương tự:
    villagery