Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vigorousness /'vigərəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất mạnh khoẻ cường tráng
    tính chất mạnh mẽ; sự mãnh liệt
    khí lực