Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

videotape /'vidiəʊteip/  

  • Danh từ
    băng video
    Động từ
    như video
    xem video