Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Victorian /'viktɔ:riən/  

 • Tính từ
  [thuộc] triều đại nữ hoàng Victoria; [thuộc] thời Victoria (1837-1901)
  Victorian poets
  những nhà thơ thời nữ hoàng Victoria
  Victorian values
  những giá trị đạo đức thời Victoria (tiết kiệm, điều độ, làm việc tích cực)
  Danh từ
  người sống dưới thời nữ hoàng Victoria