Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

victimization /viktimai'zeiʃn/  

 • Danh từ
  sự dùng làm vật hy sinh
  sự đối xử tàn nhẫn
  sự lừa bịp

  * Các từ tương tự:
  victimization, victimisation