Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cả tin, yếu đuối