Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

victimise /'viktimaiz/  

  • Ngoại động từ
    dùng làm vật hy sinh, đem hy sinh
    đối xử tàn nhẫn
    lừa, bịp