Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khiển trách, sự trừng phạt (ai một cách không công bằng về những hành động do người khác tiến hành)
  sự bắt nạt, sự trù dập; sự trêu chọc
  sự biến thành nạn nhân, sự biến thành vật hy sinh
  sự ngược đãi, sự đối xử tàn nhẫn
  sự cô lập
  sự lừa bịp