Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

very high frequency /,verihai'fri:kwənsi/  

  • (viết tắt VHF)
    tần số rất cao (từ 30 đến 300 megahéc)